เครื่องอัดตะกอน
(Filter  Press)

                ใช้ในการจัดการตะกอนในระบบน้ำเสีย หรือการกรองในกระบวนการผลิตแป้งและน้ำตาล   โดยน้ำตะกอนจะถูกสูบเข้ามาในเครื่องจนเต็มแล้วจึงแกะตะกอนแห้งออก  ขนาดของเครื่องจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นกรองโดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร  ความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่  25 % - 70 % ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า    
ลักษณะการใช้งาน
                ระบบบำบัดของเสีย , อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทำแป้งขนมจีน  น้ำตาล  เป็นต้น               

 
 

เครื่องรีดตะกอน
(Belt  Press)
                ใช้ในการรีดตะกอนแบบต่อเนื่องในระบบบำบัดน้ำเสีย  โดยน้ำเสียจะถูกสูบเข้าไปในเครื่องรีดตะกอนผ่านสายพานโดยอัตราการรีดตะกอนขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร ประมาณ 90-400 กิโลกรัม/เซนติเมตร ความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่  16 % - 50 % ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า
ลักษณะการใช้งาน
                ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม , บ่อน้ำหรือสระที่ต้องการนำตะกอนมาใช้งาน